História farnosti - Dudince fara

Kráľovná pokoja oroduj za nás! Regina pacis ora pro nobis!
Panna Mária Kráľovná pokoja
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dudince
Kúpeľná 585 • 962 71 Dudince
Prejsť na obsah
História farnosti Dudince
Návštevníci kúpeľov, pacienti a obyvatelia Dudiniec, ktorí sa v minulosti chceli zúčastniť na bohoslužbách, museli cestovať do kostolov v okolitých dedinách, hlavne do Hokoviec a Šipíc, kam Dudince ako filiálka patrili. Povzbudenie pre veriacich prinášalo rehoľné spoločenstvo Milosrdných sestier Svätého kríža, ktoré mali vybudovanú vlastnú kaplnku. Dudinská farnosť vznikla príchodom vdp. Mgr. Jána Baša 15.2.1990. Hľadalo sa východisko, kde by sa mohli slúžiť bohoslužby, a až vyhliadnutím Terasy, nefunkčného reštauračného zariadenia sa získalo „trvalé miesto“ na náboženské obrady.  Prvé sväté prijímanie už v novovzniknutej farnosti bolo organizované 10.6.1990. Prvé prijatie sviatosti birmovania bolo v roku 1991 za účasti 88 birmovancov. Druhé v roku 1995 už v novopostavenom kostole za účasti 105 birmovancov. Neoddeliteľnou súčasťou života farnosti sú aj púte. Prvou bola Národná púť do Ríma v jubilejnom roku 2000. Neskôr mnohí naši farníci putovali do Lúrd, Svätej zeme, Rakúska, Nemecka, Medžugoria. Navštívilo sa mnoho pútnických miest na Slovensku, napr. Šaštín, Turzovka a iné. Zorganizovali sme množstvo iných akcií, napr. krížovú cestu v Eisenstate.
22.11.2003 svätú omšu celebroval otec biskup Mons. Štefan Vrablec, ktorý poďakoval vdp. Jánovi Bašovi za 13-ročnú pastoračnú pôsobnosť v Dudinciach a vyzdvihol jeho zásluhy pri výstavbe Božieho chrámu. Zároveň uviedol za správcu farnosti nového kňaza vdp. Jozefa Gábriša. Nový správca farnosti vdp. PaedDr. Jozef Gábriš sa ukázal ako vynikajúci kazateľ, ale v Dudinciach pôsobil necelé 2 roky. Po jeho odchode bol za správcu farnosti menovaný páter Emil Gallo MIC a kaplán Marek Martiška MIC, ktorí svoju pastoračnú činnosť začali 1.6.2005. Tým začalo takmer päťročné pôsobenie rehoľníkov zo Spoločnosti kňazov mariánov od Nepoškvrneného počatia Panny Mária vo farnosti Dudince. Poslaním rehole mariánov je šírenie úcty k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie a nasledovanie jej cností, pomoc dušiam v očistci, pomoc správcom farností v  pastoračnej činnosti horlivou kazateľskou službou, vytrvalým spovedaním i vedením ľudových misií a šírením ideí triezvosti. Páter Emil bol vymenovaný za správcu farnosti. V tomto období pôsobil v našej farnosti aj vdp. Jozef Vadovič až do 3.4.2006, keď odišiel na odpočinok do Trnavy. Nezastupiteľnú úlohu zohrávali najmä v tom, že sa mohli viac venovať priamej duchovnej činnosti súvisiacou s ich poslaním duchovných pastierov. Toto ich pôsobenie sa vyznačovalo iniciovaním večeradla s Pannou Máriou Kráľovnou pokoja raz v mesiaci, modlitby vešpier spolu s veriacimi po večerných sv. omšiach, večernej sv. omše v nedeľu v latinskom jazyku. Animovali dve modlitebné skupiny: žien a rodín. Zaistili vyhotovenie ikon Krista Kráľa a Kráľovnej pokoja, ktorých autorom je páter Ruberval Monteiro OSB, benediktín z Brazílie. Následne zorganizovali putovanie kópií ikon po domácnostiach farnosti. Zorganizovali dva ročníky hudobného festivalu Hontfest na amfiteátri v Dudinciach. Išlo o vystúpenia farských detských a mládežníckych spevokolov, ktoré neboli len z hontianskeho regiónu. Prvý ročník sa konal 23.8.2008. Dôležitú úlohu zohrali aj v tom, že boli minimálne dvaja v priamej duchovnej činnosti súvisiacej s ich poslaním. Činnosť kňazov z rehole mariánov v našej farnosti bola ukončená 31.1.2010, nakoľko odišli do Krupiny. Ostatné činnosti – oraganizovanie krížovej cesty ulicami Dudiniec, procesia Božieho tela, výlet na Rysy, Veľkú Fatru, Veľký Choč, do Kláštora pod Znievom, Dregelyvár v Maďarsku a iné. Zorganizovanie pútí za Sv. Otcom Benediktom XVI. v roku 2006 do Krakowa a v roku 2009 do Brna. Ďalej v roku 2007 púť do Čenstochovej.
1.2.2010 začal činnosť v našej farnosti vdp. Mgr. Michal Baláž, ktorý prišiel zo Šiah, kde pôsobil ako kaplán. Od svojich predchodcov prevzal agendu výstavby novej farskej budovy. Pokračoval v organizovaní 3. ročníka hudobného festivalu Hontfest 2010. Organizoval púť veriacich do Svätej zeme v roku 2012 a 2018, Národnú púť do Ríma v roku 2013, Pochod za život v Košiciach spolu s farnosťou Hontianske Trsťany, v roku 2017 zorganizoval farskú púť do Fatimy , v roku 2018 púť do Lúrd. Bol veľmi činný v duchovnej oblasti v organizovaní napr. Stretnutí nad Svätým Písmom, účasťami na biblicko-tematickom cykle „Slovom žalmu k jubileu“ v Kňazskom seminári v Badíne, stretnutiami lektorov, stretnutiami nad KKC, nočné adorácie a iné. Podieľal sa na organizovaní spoločenských akcií mládeže, ako boli Veselica, Katarínska zábava, Tábory s Bohom a iné. Ako kňaz pre mládež nášho dekanátu, spolu so s mladými dekanátu Krupina a Šahy pripravili XII. Diecézny ples mládeže dňa 26.2.2011 v hoteli Minerál, na ktorom sa zúčastnilo 237 mladých z našej diecézy, ako aj spoza jej hraníc. V roku 2014 sa vykonala rekonštrukcia ozvučenia kostola a rekonštrukcia ovládania a pohonu zvonov, v roku 2017 inštalácia klimatizácie, viacnásobné opravy strechy,  výsadba okolia kostola mimo brigádnických činností, zakúpenie kvetov a okrasných kríkov, atď. Po 8 rokoch pôsobenia v Dudinciach bol 1.7.2018 ThLic. Michal Baláž preložený z našej farnosti na jeho nové pôsobisko do Svätého Antona za farára. Naším novým správcom farnosti sa od 1.7.2018 stal PsLic. Peter Sekereš, ktorý k nám prišiel zo Zvolena, kde pôsobil ako kaplán.
Milosrdné sestry sv. Kríža aktívne pomáhajú vo farnosti od jej vzniku či už službou organistky v kostole, liturgickým spevom, prípravou detí a mládeže k sviatostiam, farskou pastoráciou a inými službami.
Návrat na obsah