​Milosrdné sestry Sv. kríža - Dudince fara

Kráľovná pokoja oroduj za nás! Regina pacis ora pro nobis!
Panna Mária Kráľovná pokoja
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dudince
Kúpeľná 585 • 962 71 Dudince
Prejsť na obsah
Farnosť > Spoločenstvá
Milosrdné sestry Sv. kríža
Často sa nás ľudia pýtajú, kto sme, čo robíme a aké je naše poslanie. Sme Milosrdné sestry Sv. kríža, ktoré sa podľa príkladu sv. Františka Assiského usilujú nasledovať Ježiša Krista. Zachovávame evanjeliové rady čistoty, chudoby, poslušnosti a venujeme sa rôznym službám apoštolskej činnosti v charitatívnej, sociálnej a pastoračnej službe, podľa úmyslu a v duchu našich zakladateľov (pátra Theodózia a bl. matky Márie Terézie Schererovej), ktorí každú činnosť prispôsobovali požiadavkám doby. Základný prameň našej charizmy tkvie v milosrdnej Božej láske, ktorá sa v Ježišovi Kristovi obetuje až na smrť na kríži. (porov. Flp 2,7-8)
Do Dudiniec prišli prvé sestry v júni 1969. Na toto nové pôsobisko bolo preložených vyše 30 sestier z Oseka u Duchcova v Čechách. Ľudia chodili k sestrám do kaplnky, zamestnané matky tam nechávali svoje deti na opateru. Po dvoch rokoch pobytu v Dudinciach - začiatok tzv. normalizácie - boli sestry obvinené, že vychovávajú deti v kresťanskom duchu. Celá táto záležitosť sa dostala až na okresný súd a keďže v súdnom konaní voči sestrám neuspeli, v druhom jednaní zaútočili na pôvodného majiteľa domu, ktorý odišiel do Kanady, síce legálne, ale naspäť sa už nevrátil. Keďže doba registrácie kupno-predajnej zmluvy nedosahovala ešte dva roky, v tom prípade nehnuteľnosť pôvodného majiteľa mohli skonfiškovať v prospech štátu. Toto odporcovia využili a sestry museli opustiť dom na základe súdneho rozhodnutia. Na jar v roku 1972 ich vyviezli do CHD v Slovenskej Ľupči. Súdruhovia z MNV chceli zlikvidovať aj spoločenstvo sestier v druhom dome, kde ich bolo iba deväť. Avšak nepochodili. Po Nežnej revolúcii v roku 1989 nadviazali sestry užšie vzťahy s ľuďmi. V Dudinciach postavili v roku 1994 kostol Panny Márie Kráľovnej pokoja. Pri prvej možnosti začali sestry vyučovať náboženstvo, najprv iba v Dudinciach, neskôr v okolitých dedinách. Dlhé roky tu žilo malé spoločenstvo štyroch - piatich sestier .
Teraz vám chceme predstaviť naše malé rehoľné spoločenstvo. V súčasnosti toto spoločenstvo tvoríme tri sestry. Snažíme sa byť viditeľnou posilou pre veriaci ľud vo farnosti výpomocou pri katechéze, pri sv. omšiach – predmodlievaním  sa v kostole, pomáhaním pri rozdávaní sv. prijímania, zdobením kostola na veľké sviatky, nacvičovaním spevu, pri pravidelných pondelkových návštevách chorých a nedeľných návštevách domova dôchodcov, ktorým prinášame sviatostného Ježiša so spojenou ponukou „služby ucha“. Okrem iného vykonávame mnohé iné činnosti podľa potrieb farského spoločenstva.
Sr. Faustína Slivková je katechétkou v Dudinciach a v Sebechleboch.
Sr. Agneška Fuseková je organistkou, vypomáha vo farskej pastorácii, pripravuje a vedie duchovné obnovy dievčat a žien.
Sr. Esthér Neupauerová je miestnou predstavenou nášho rehoľného spoločenstva, stará sa o dom a hladné žalúdky, aby každý kto navštívi naše spoločenstvo, odišiel obohatený nielen telesne, ale i duchovne. Je členkou farskej rady v charitatívnej sekcii a do života farnosti je zapojená aj formou angažovanosti sa v miestnom modlitbovom spoločenstve.
Keďže Dudince sú kúpeľným mestom, veľa známych poznáme z tohto prostredia, preto im  poskytujeme možnosť navštíviť nás,  vypočuť ich, poradiť, a ak je to potrebné i konkrétne pomôcť. Veľmi často k nám prichádzajú kňazi z okolia, ku ktorým sa snažíme pristupovať s veľkou úctou a poskytnúť im našu otvorenosť, podporu a zázemie. Snažíme sa žiť konkrétne skutky telesného, duchovného milosrdenstva, pretože je po nich v našej farnosti či v našom okolí veľký hlad a skláňať sa k biednym, úbohým, ktorí trpia nedostatkom porozumenia a lásky. Mnohým, ktorí majú veľké sociálne a rodinné problémy pomáhame poskytnutím stravy, zdravotnej starostlivosti a vybavovaním úradných vecí. Keďže naše spoločenstvo v Dudinciach je spolupracovníkom väzenskej duchovnej služby ako „Kontemplatívna skupina – adorátori“, podľa našich možností navštevujeme väzňov, modlíme sa za nich, ako i za tých, ktorí sa o nich starajú. Naša služba spočíva i v aktívnej účasti na pohreboch (v našej farnosti a na okolí), a to výpomocou v hudobnom doprovode, vedení spevu, modlitbou za zosnulých i pozostalých. Okrem iného sa staráme o 86-ročnú staršiu pani, pravidelne ju navštevujeme, chodíme s ňou na lekárske vyšetrenia, nákupy, vypomáhame jej v domácnosti. Táto naša pomoc sa neviaže len na našu farnosť, ale aj na okolité dediny, kde taktiež navštevujeme chorých a poskytujeme im duchovnú oporu.  Viac informácii o nás a našej reholi nájdete na www.sestrysvkriza.sk

    
pohľad na náš dom                                                                                naša kaplnka
 
Návrat na obsah