Modlitbové - Dudince fara

Kráľovná pokoja oroduj za nás! Regina pacis ora pro nobis!
Panna Mária Kráľovná pokoja
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Dudince
Kúpeľná 585 • 962 71 Dudince
Prejsť na obsah
Farnosť > Spoločenstvá
Modlitbové spoločenstvo
9. marca 2006 vzniklo v našej farnosti 1. rodinné modlitbové spoločenstvo pod vedením kňaza- páter Emil Gallo MIC. Ľudia, ktorí prijali pozvanie od pátra sa stali členmi modlitbového spoločenstva.  Toto spoločenstvo si vybralo ako vyhovujúci deň stredu a tak sa každú stredu v týždni stretávame. 4 roky nás páter Emil učil a viedol tento druh modlitby. Je to modlitba, pri ktorej sa musí každý sústrediť na to, čo povie, pretože sa modlí svojimi vlastnými slovami. Náš pán farár Mgr. Michal Baláž tiež prichádza medzi nás, keď mu to časovo vychádza. V marci 2011 sme oslávili 5. výročie tohto modlitbového spoločenstva.
Na toto modlitbové spoločenstvo je zo srdca pozvaný každý človek dobrej vôle, ktorý túži pobudnúť v Božej prítomnosti 1,5 až 2 hodiny pozemského času a chce si naozaj prehlbovať a budovať intenzívne vzťah s Ježišom Kristom. Dôležité je aj to, do akej miery sme uverili vo viere.
A ako sa to modlíme? Takto. Po zapálení sviečky urobí každý znak kríža. Osoba, ktorá vedie modlitbu pozve prítomných k vzývaniu Ducha Svätého. Najskôr začneme jednotlivo vzývať Ducha Svätého svojimi slovami. Potom vzývame spoločne Ducha Svätého piesňou: „ Duchu Svätý príď z neba.“

 1. Pozvanie k chváleniu a velebeniu. Najskôr jednotlivo chválime a velebíme nebeského Otca za všetko, čo si náš ľudský rozmer mysle dokáže uvedomiť. Potom spoločne zaspievame krátky chválospev.
 2. Pozvanie k odproseniu. Najskôr jednotlivo odprosujeme Pána Ježiša za seba, príbuzných, chorých, trpiacich, za farnosť, mesto, celý svet... Potom spoločne odprosíme spevom  „Pane zmiluj sa.“
 3. Načúvanie Pána- čítanie Božieho slova, ktoré sa bude čítať v nedeľu pri slávení svätej omše. Najskôr sa číta komentár k 1. čítaniu. Potom sa prečíta 1. čítanie. Komentár k žalmu. Potom sa zaspieva žalm. Komentár k 2. čítaniu. Prečíta sa 2. čítanie. Komentár k evanjeliu. Prečíta sa evanjelium.
 4. Posvätné ticho- rozjímanie v hĺbke srdca ( asi 5 minút). Ak niekoho oslovilo Božie slovo, tak sa dobrovoľne zdieľa a prihovára k Pánu Ježišovi. Keď príde nový člen na spoločenstvo, je poučený s pravidlami pri zdieľaní.
 5. Učenie cirkvi z Katechizmu katolíckej cirkvi. Tu je dovolené, ak niečomu nerozumieme, klásť otázky kňazovi alebo sestre Ester.
 6. Pozvanie k vďakyvzdaniu za slovo Božie. Jednotlivo ďakujeme celej svätej trojici za všetko a  všetkých.
 7. Pozvanie k prosbám a príhovoru. Jednotlivo s detskou dôverou prosíme Pána Ježiša v našich súkromných prosbách za spásu ľudí celého sveta a tiež v potrebách, čo nám život prináša. Ak niekto požiada z členov spoločenstva o príhovor za nejaký problém, tak sa spoločne prihovárame za jeho problém, k čomu nás Duch Svätý vedie.
 8. Pozvanie k odovzdávaniu, zasväteniu, obetovaniu. Jednotlivo odovzdávame do rúk Pána Ježiša naše životy, našich blízkych, životné udalosti, ktoré nás čakajú a všetko čo potrebujú naši bratia a sestry v Kristovi.
 9. Modlitba Otčenáš.
 10. Znak pokoja.
 11. Požehnanie.
 12. Mariánska pieseň.
Môže byť aj posedenie pri čaji.
VĎAKA TI PANE ZA TÚTO MILOSŤ.

zodpovedná osoba modlitbového spoločenstva
Návrat na obsah